Dag att läsa manus

Som meddelats tidigare pågår ett samarbete mellan Frick Publishing å ena sidan och Daniel Edenholm samt Ulf Gustavsson från Sysarb å andra sidan.

Daniel och Ulf skriver en bok som vi räknar med ska vara klar senare i höst. Jag har i dag fått manus från Daniel och Ulf.

Med stor tillförsikt och glädje ska jag läsa detta manus.

Fortsättning följer…

Arbetsrätt i praktiken

I höst kommer jag för andra året i rad tillsammans med Kompetensnätverk genomföra arbetsrättsdagen ”Arbetsrätt i praktiken – aktuella förändringar och nyheter”.

Föreläsning blandas med workshop och frågor, en riktig arbets-(rätts)dag för dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom företag och offentlig sektor.

Nyheter och workshop

För dig som arbetar med HR frågor i någon form är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom arbetsrätten. Att göra fel kan ofta vara tidskrävande och dyrt.
 

Ur programmet

Förslag om modernisering av arbetsrätten

Förslag om ökad trygghet för visselblåsare – krav på att arbetsgivare inrättar interna funktioner för visselblåsare

Ny regelstruktur avseende Arbetsmiljöverkets föreskrifter

EU-rätten sätter press på svensk diskrimineringsrätt

Utredningar inom arbetsrätten – arbetsgivaren är ingen polismyndighet

Genomgång och analys av aktuella domar från AD

Läs mer här

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Då är min nya bok klar

Då är min nya bok klar och möjlig att beställa.

Det är alltid en angenäm känsla av att se resultatet av många timmars skriv- och redigeringsarbete. Men nu är den här.

LÖN – 50 RÅD TILL CHEFER OM LÖNESÄTTNING OCH LÖNESAMTAL

I den här boken har jag sammanställt 50 praktiska råd till chefer om lönesättning och lönesamtal.

Boken går att beställa via bland annat Adlibris

Vill du provläsa boken kan du göra det här

Otydligt anställningsavtal går ut över arbetsgivaren

En gammal men alltid aktuell lärdom är att otydligt anställningsavtal går ut över arbetsgivaren.

Utgångspunkten i LAS 4 § är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare. Det finns självklart också möjlighet att anställa för viss tid enligt LAS 5 § (vikariat, allmän visstidsanställning samt säsongsanställning). Om det är frågan om visstidsanställning ligger det i arbetsgivarens intresse att detta tydligt och klart framgår.

Om inte, så är utgångspunkten att det är frågan om en tillsvidareanställning.

Detta fick en arbetsgivare erfara i en nyligen avkunnad dom i Arbetsdomstolen (AD 2020:46).

I korthet hävdade arbetsgivaren att en arbetstagare till och från varit visstidsanställd och att arbetsgivaren därmed hade erbjudit anställning vid behov. Dock bestämde sig arbetsgivaren sedan för att upphöra med den verksamhet som arbetstagaren var sysselsatt med. Därmed upphörde arbetsgivaren också med att erbjuda fler visstidsanställningar.

Arbetsdomstolen konstaterade att det förelåg oklarheter i anställningsavtalet. Bland annat hade arbetsgivaren skrivit anställd från och med….Men däremot inte angivit anställd till och med…(det fanns även en del andra oklarheter).

Sålunda hade arbetstagaren blivit uppsagd på grund av arbetsbrist enligt Arbetsdomstolen.

Men eftersom det inte hade gjort någon omplaceringsutredning så konstaterade Arbetsdomstolen att det inte förelåg saklig grund för uppsägningen.

Personligen är jag av den uppfattningen att arbetsgivaren verkligen har avsett att det varit frågan om olika anställningar för viss tid.

Men oklarhet i anställningsavtalet går ut över arbetsgivaren…

Utredningen som hamnat i sommarskugga

Ökat skydd för visselblåsare – utredningen som hamnat i sommarskugga

I början av sommaren presenterades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt ” SOU 2020:30 och debatten tog rejäl fart.

Och därefter inträffade ”sommarlov” i Sverige vilket innebär att frågor avseende arbetsmarknad och arbetsrätt mer eller mindre står stilla några veckor.

Nu börjar vi närma oss hösten och därmed bör också arbetsrättsfrågorna komma igång.

Jag kan notera att utöver SOU 2020:30 också kom en annan utredning ”Ökad trygghet för visselblåsare” SOU 2020:38.

Jag kan också notera att denna utredning tycks ha hamnat i sommarskugga då någon egentlig debatt inte har noterats.

I korthet innebär utredningsförslaget att nuvarande ”visselblåsarlag” ska ersättas med en ny lag från och med 1 december 2021.

Bland annat föreslås det att alla arbetsgivare med mer än 50 arbetstagare ska inrätta interna rapporteringskanaler (för visselblåsning). Vidare föreslås att Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn över att det inrättas interna rapporteringskanaler.

Alla förslag innehåller naturligtvis både för- och nackdelar. Sålunda gör detta förslag det också. Fördel torde vara att det blir krav på struktur för visselblåsning. Men samtidigt uppstår frågan om varför just 50 arbetstagare? Det är inte utan kostnad för en arbetsgivare att inrätta intern rapporteringskanal, sålunda kan detta krav möjligen betyda en försiktighet för arbetsgivaren med 49 arbetstagare att anställa nr 50…

Men som sagt, det är ett förslag och förhoppningsvis får vi en bredare diskussion om dessa frågor under kommande höst.

Spännande bokprojekt

Det är med stor glädje och tillförsikt jag kan konstatera att Frick Publishing å ena sidan samt Daniel Edenholm och Ulf Gustafsson från Sysarb å andra sidan tecknat förlagsavtal avseende utgivning av en ny bok.

Daniel och Ulf har båda en lång och gedigen erfarenhet av lönekartläggning och lönestrategier och det ska bli väldigt spännande att få medverka i publiceringen av deras bok.

Vad kommer boken att handla om?

På den punkten vill vi i dagsläget inte avslöja några detaljer, men vi kan i vart fall konstatera att boken kommer att handla om lön på ett eller annat sätt.

IMG_6430
Uppdatering i denna fråga kommer till hösten.

Arbetsgivare vill alltid sparka sina anställda, eller?

Med anledning av den nyligen presenterade utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30) har debatten tagit fart om huruvida man gillar utredningens förslag eller inte.

Och jag kan naturligtvis förstå att det finns olika uppfattningar, vilket det alltid gör i arbetsrättsliga frågor.

Dock är det olyckligt när man har fel utgångspunkt för sin kritik och dessutom blandar tämligen friskt.

Jag kan notera att kritiker hävdar att arbetsgivare, enligt förslaget, i praktiken ska få rätt att sparka vem man vill.

För det första handlar utredningen inte om att anställningsskyddet ska tas bort. Det är fortfarande saklig grund för uppsägning som kommer att gälla.

För det andra tycks kritiken utgå från att arbetsgivare som någon slags naturlig läggning vill göra sig av med sina anställda. Inget kan bli mer fel. Enda chansen att utveckla en verksamhet är tillsammans med anställda. Jag har tämligen svårt att se hur verksamheten utvecklas om man samtidigt gör sig av med alla anställda? Däremot behöver arbetsgivare till och från kunna skilja arbetstagare från anställningen på grund av personliga skäl. Detta är inte en kollektiv fråga. Det är en fråga om enstaka individer. Och som bekant är det fortfarande saklig grund som gäller.

För det tredje har jag noterat att kritikerna använder nuvarande coronasituation som exempel på att det inte behövs några förändringar ”titta så lätt det är redan i dag att säga upp anställda, varför ska vi ändra något?”. Men detta är, enligt min uppfattning, ett sätt att blanda ihop olika frågeställningar. Det som händer nu är att många arbetsgivare säger upp personal på grund av arbetsbrist. Sålunda inte på grund av personliga skäl.

En stor del av kritiken tycks bygga på förslaget att slopa möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning (avseende företag med upp till 15 anställda). Frågor om ogiltigförklaring av uppsägning sker i praktiken endast när det är frågan om personliga skäl. Knappast när det är frågan om arbetsbrist.

Att en utredning diskuteras och kritiseras är tämligen naturligt. Dock vore det önskvärt om det kan ske från rätt utgångspunkt och att någon sammanblandning inte sker.

Då är det match igen

I går (2020-06-01) presenterades utredningen en moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30). Den föreslår bland annat att:

 • Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare.
 • Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför.
 • Möjligheten att slå samman driftsenheter tas bort.
 • Vid exakt lika lång anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid arbetsbrist.
 • Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid (både vid tillsvidare- och tidsbegränsad anställning.
 • Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.
 • Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.
 • Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och att uppsägningen ogiltigförklaras.
 • Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring ska fortfarande vara möjlig enligt speciallagar, exempelvis diskrimineringslagen, lag om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen).
 • Arbetstagaren ska få skadestånd, minst 8 månadslöner, vid osakliga uppsägningar.
 • De högsta skadestånden (LAS 39 §) vid osaklig uppsägning höjs.
 • De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Med hög sannolikhet kommer utredningens förslag i sin helhet inte att genomföras. Det politiska syftet (januariöverenskommelsen) är att sätta press på arbetsmarknadens parter att förhandla fram andra lösningar i kollektivavtal för en moderniserad arbetsrätt.

Men oavsett hur det går i den frågan så innehåller utredningen (enligt min uppfattning) både bra och mindre bra förslag.

Att möjligheten till ogiltigförklaring av uppsägning ändras är ett bra förslag. Jag kan notera att det ofta sker slentrianmässigt från fackligt håll i dag. Det vill säga att man yrkar på ogiltigförklaring även om det är tämligen klart att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning.

Utredningen föreslår att arbetstagaren ska få skadestånd på minst 8 månadslöner vid osakliga uppsägningar. Anställda i mindre företag (upp till 15 anställda) kommer inte att kunna yrka på ogiltigförklaring av uppsägning. Därmed kommer det i praktiken bli den prislapp arbetsgivaren ska betala för att skilja arbetstagaren från anställningen.

Det föreslås också att alla arbetsgivare ska kunna undanta 5 arbetstagare från turordningen. I dag finns det möjlighet att undanta 2 arbetstagare från turordningen för arbetsgivare med högst 10 anställda. Förändringen motiveras bland annat med att ta bort trösklarna för arbetsgivare avseende 10 eller fler anställda. Och det kan jag tycka är rimligt för att förenkla. Men å andra sidan införs en ny tröskel (mer eller mindre än 15 anställda) vad gäller möjligheten att yrka på ogiltigförklaring av uppsägning. Så någon förenkling blir det inte.

Likaså är det rimligt att möjligheten att slå samman driftsenheter tas bort. Arbetsbristen kommer således att stanna där den upphör. Sålunda en fråga om rättvisa.

Utredningen presenterar också förslag att arbetsgivaren i skälig utsträckning ska erbjuda kompetensutveckling till arbetstagare. Tanken är god men skrivningen ”i skälig utsträckning” är inte oproblematiskt. Som jag ser det kommer denna skrivning att bli tvistedrivande. För att bringa klarhet i vad som avses med skälig utsträckning behöver detta prövas i domstol.

Men som sagt, sannolikheten för att utredningens förslag i sin helhet kommer att genomföras bedömer jag som låg.

Underbara vardag – vad vi saknar dig

När jag nu ska skriva detta inlägg var min tanke att den skulle sammanfatta vårens svarta svan, det vill säga corona pandemin som snabbt och brutalt har påverkat vårt sätt att leva och arbeta.

Den 13 februari bedömde Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning i Sverige som mycket låg.

I skrivande stund är läget som bekant något helt annat.

Vi trodde kanske inte att vi skulle sakna vardagen, men jag tror att vi är många som längtar efter en vanlig tisdagseftermiddag när inget speciellt händer.

Vid ett flertal tillfällen när jag hämtat mat från mina lokala restauranger har jag frågat om hur de upplever sin arbetssituation med den smittorisk de utsätts för i sitt arbete. Påfallande ofta får jag ett mer eller mindre uppgivet svar att de följer Folkhälsomyndighetens råd och mycket mer är där inte att göra.

Jag har under våren påtalat vikten av att tänka själv och inte passivt förlita sig på Folkhälsomyndighetens råd, som är allt annat än tydliga.

Arbetsgivaren har som bekant arbetsmiljöansvar för sin verksamhet oavsett om det finns en pandemi eller inte. Skillnad mot det ”normala” är att det nu är stresstest av både arbetsmiljöregler och arbetsmiljörutiner som gäller.

Jag lyssnar på Adolphson & Falks låt ”Just då”. Som en händelse fångar deras text min känsla av hur livet är för närvarande men också vilka möjligheter vi har för att hitta lösningar.

”Jag gick igenom landskap där jag aldrig gått

Jag kände inte platsen dit jag hade nått.

Jag var nån annanstans, Jag var nån annanstans.

Jag visste inte längre vart jag skulle gå.

Jag rörde mig i gränsen mellan nu och då.

Där ingen trygghet fanns, där ingen trygghet fanns.

Jag trodde jag var vilse på den väg jag gick.

Att livet var förlorad för ett ögonblick.

Men jag började förstå, just då, just då.

Jag visste att jag stod inför en möjlighet.

Att inte bara söka svaren i min vilsenhet.

Ifrån det håll jag kom, ifrån det håll jag kom.

Jag hade inte längre mina tvivel kvar.

Jag vågade gå vidare från där jag var.

Utan att se mig om, utan att se mig om.

/…/”

Texten är sedan 2018 och jag kan inte låta bli att undra om de därmed förutsåg dagens situation? Vad är dikt och vad är verklighet?

Det är i skrivande stund oklart om när vi förväntas få tillgång till ett vaccin och därmed måste vi inrikta oss på en längre tids pandemi och förändrat arbetsliv. För många kan arbetet lösas med digitala alternativ men långt ifrån alla yrkesgrupper har den möjligheten.

Vi ser också att allt fler länder sakta men säkert börjar öppna upp. Jag gissar att det kommer att leda fram till olika konsekvenser för olika länder. Men riktningen går mot att vi på något sätt måste få våra samhällen att fungera någorlunda normalt.

Det finns många goda exempel. Frisörer som erbjuder utomhusklippning, mataffärer med tydliga instruktioner för att vi ska hålla avstånd, bussar i kollektivtrafiken som inte släpper ombord passagerare via framdörrarna, butiker som begränsar antalet kunder, kurser som genomförs med färre antal kursdeltagare på plats. Listan över goda exempel kan göras lång.

Efter en förvisso annorlunda men förhoppningsvis lång och varm och skön sommar måste vi tillsammans hitta metoder för att till så stor del som möjligt återstarta arbetslivet, där det är möjligt. Låt oss om möjligt lyssna på Adolphson & Falk i hängmattan, fundera över vilka möjligheter vi har för att gå vidare från där vi är.