I senaste numret (nr 12) av tidningen Vision rapporteras det om att avgångsvederlag ökar i kommunerna. Som jag tidigare skrivit om i denna blogg är det en trend som för mig är arbetsrättsligt tveksam.

Först och främst är det dock viktigt att poängtera att arbetsgivaren som huvudregel inte ensidigt kan ”köpa ut” en obekväm medarbetare. Den möjligheten finns endast enligt LAS 39 § om arbetsgivaren vägrar följa en dom där domstol förklarat att en anställning ska bestå. I alla andra situationer bygger ett ”utköp” på att två parter är överens om att anställning ska upphöra.

Naturligtvis finns det situationer då det är motiverat med ett utköp. Ett utköp kan i vissa situationer vara bra både för arbetsgivaren och medarbetaren. Men många gånger så hanteras utköp enligt min uppfattning på helt felaktiga grunder. Det är främst två situationer som gör att felaktigt utköp blir aktuellt.

Den första situationen är när arbetsgivaren efter en relativt kort anställningsperiod ”upptäcker” att samarbetet inte fungerar eller att den relativt nyanställde medarbetaren inte har den önskvärda kompetensen. Om så är fallet så uppkommer en intressant fråga; varför anställdes medarbetaren? Om arbetsgivaren i större utsträckning vågar tillämpa provanställning och under denna provanställningstid har kontinuerliga samtal med den nyanställde så är det ett bra sätt att sakta men säkert bygga en långsiktig anställningsrelation alternativt avsluta den om det inte fungerar. Det är naturligtvis också mycket viktigt att vara noggrann i rekryteringsprocessen, att göra noggranna urval.

Den andra situationen är när arbetsgivaren inte är den ”felande länken” utan det är frågan om en medarbetare som på ett eller annat sätt missköter sitt arbete. Då är det förvånande att utköp blir aktuellt. Arbetsgivaren måste våga vara arbetsgivare. Dokumentera de felaktigheter medarbetaren gör. Ta tag i problemet omgående. Tilldela skriftlig varning. Omplacera eller gå vidare med uppsägning på grund av personliga skäl. Våga agera som tydlig arbetsgivare!

Sammanfattningsvis är min uppfattning att det kan finnas situationer då ett utköp kan vara en bra lösning. Men många gånger blir utköpet en genväg. Tillämpa de arbetsrättsliga reglerna både vad gäller provanställning och uppsägning på grund av personliga skäl fullt ut och använd inte arbetsrätten som ett ”rundningsmärke”.