Att lämna referenser är inte alltid så lätt (framförallt är det inte enkelt att tolka referenser). En medarbetare som inte får den tjänst han eller hon sökt på grund av dåliga referenser kan känna sig orättvist behandlad och kränkt.

En viktig oskiven regel bland alla (seriösa) arbetsgivare är att alltid tala sanning när referenser lämnas, även när det är frågan om dåliga referenser. Att en medarbetare kan känna sig kränkt fick en chef i Krokums kommun erfara i en avkunnad dom från Östersunds tingsrätt tidigare i år.

Bakgrund

En före detta anställd (L.E.) i Krokums kommun anställdes på visstid vid ett stödboende. Efter c:a ett halvår avslutades hans anställning och han provjobbade inom hemtjänsten men fick ingen anställning. L.E. hävdar att chefen (I.Å.) vid stödboendet har förtalat honom och att han på grund av detta inte fått någon fortsatt anställning inom hemtjänsten. Förtalet skulle ha bestått i att hans chef vid två tillfällen berättat att han bland annat lånat pengar av brukare på boendet, inte upprätthållit tystnadsplikt och att han förskingrat pengar.

Gällande rätt

Enligt 5 kap 1§ 1 st brottsbalken kan man bli dömd för förtal om man utpekar någon som brottslig eller klandervärd eller på annat sätt lämnar uppgift som syftar till att utsätta personen för andras missaktning. Undantag finns bland annat om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift, om uppgiften är sann eller att det annars finns skälig grund för att lämna uppgiften.

Domslut

Tingsrätten konstaterar att chefen uttalade sig i egenskap av referens men att uttalandena utgjort förtal. Eftersom uttalandena var relevanta för den nya tjänsten var det försvarligt att göra uttalandena.

Kommentar

Tala sanning men se till att det finns belägg för denna sanning!