Nu har utredningen SOU 2012:62 (En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare) lagt fram sina förslag. Enligt min uppfattning både rimliga och nödvändiga förslag. 

Vad handlar frågan om?

I dag gäller i korthet att en arbetstagare kan ogiltigförklara en uppsägning från arbetsgivaren (LAS 34§) om arbetstagaren har anledning att anta att uppsägningen har skett utan saklig grund. Om en arbetstagare blivit avskedad på grunder som inte ens skulle räcka för en uppsägning kan även avskedet ogiltigförklaras på yrkande av arbetstagaren (LAS 35§).

 Om en domstol dömer till arbetstagarens fördel, det vill säga att arbetsgivaren inte har saklig grund för uppsägning men att arbetsgivaren likväl väljer att avsluta anställningen så tillämpas den så kallade ”prislistan”. Enligt LAS 39§ (”prislistan”) ska arbetsgivaren för sin vägran betala skadestånd till arbetstagaren. Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses och bestäms till ett belopp motsvarande:

16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid,
24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid,
32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.

 Vad innebär utrednings förslag?

1. Anställningen inte ska bestå i mer än ett år under en pågående tvist om en uppsägnings giltighet

2. Skadestånden enligt 39 § ska reduceras i förhållande till antalet anställda hos arbetsgivaren

3. Det ska inte gå att ogiltigförklara en arbetsbristuppsägning på grund av att arbetsgivaren inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

 Utredningen föreslår att de nya reglerna börjar gälla från och med den 1 januari 2014.

Som jag tidigare har kommenterat på denna blogg är jag av uppfattningen att många arbetsgivare använder ”utköp” som en metod att bli av med oönskade medarbetare trots att man som arbetsgivare i många situationer har rätten på sin sida och kan säga upp eller avskeda. Om utredningens förslag blir verklighet är min förhoppning att de nya reglerna kan få en något dämpande verkan på onödiga utköp som många gånger kan bli konsekvensen av att anställningen består med nu gällande regler onödigt länge.