Nu har utredningen SOU 2012:80 presenterat sitt betänkande.

Utredningen hade bland annat i uppdrag att utreda och föreslå lösningar om en ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga. I kommittédirektivet framgick det också att den nya anställningsformen ska underlätta för unga kvinnor och män att etablera sig på arbetsmarknaden och särskilt stimulera mindre företag att anställa. Anställningsformen måste vara attraktiv för arbetsgivare så att dessa väljer att anställa, bland annat genom att vara lätt att förstå och använda sig av.

Det är väl knappast någon som inte välkomnar att det skapas möjligheter för unga att få en anställning?

Men då måste det vara enkelt och okomplicerat, vilket förslaget dessvärre inte är.

Förslaget innebär bland annat att:

1. Avtal får träffas om tidsbegränsad utbildningsanställning för den som inte har fyllt 23 år.

2. Anställningsavtalet får omfatta högst 18 månader.

3. Anställning är endast tillåten så länge utbildning enligt gällande utbildningsplan pågår.

4. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter det att anställningstiden löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid anställningstidens utgång. Görs inte detta, övergår utbildningsanställningen i en tillsvidareanställning.

5. Om inte annat har avtalats, får en utbildningsanställning avbrytas även före anställningstidens utgång.

6. Arbetstagaren har inte företrädesrätt till återanställning.

7. Utbildningsinnehållet ska framgå av en skriftlig utbildningsplan som överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Låt mig påminna om att de förenklingar som gjordes i LAS 2007 och 2009 när 9 tidsbegränsade anställningsformer reducerades till dagens 4 anställningsformer så var detta ett led i att förenkla. Anställningsformerna i LAS hade genom årens lopp blivit alltmer som ett lapptäcke.

Om förslaget om utbildningsanställning blir verklighet är vi ånyo på väg tillbaka till lapptäcket.

Varför inte införa 3 anställningsformer och inte koppla det till vissa förutsättningar?

1. Huvudregeln ska även i fortsättningen vara tillsvidareanställning.

2. Visstidsanställning  – utan speciella skäl – anställning för viss tid upp till och med 3 år sammanlagt under en 5 års period.

3. Anställning av ålderspensionär (67+) – samma regler som idag.

Som sagt, utredningen bygger på ett bra syfte men dessvärre är förslaget oklokt…