I en nyligen avkunnad dom från AD (2012:90) konstaterade AD att den arbetstagare som uppfattade sig som skyddsombud inte hade den rättsliga statusen som skyddsombud.

Domen handlar om en snickare som jobbat på två olika byggen. Han anmäldes som skyddsombud. Men på arbetsplatsen fanns redan ett annat skyddsombud. Som vanlig arbetstagare har han rätt att påpeka brister, men inte det rättsliga skydd som ett skyddsombud har. Han får inte heller använda sig av samma medel för att kräva åtgärder.

Enligt AML 6 kap, 2§ utser facklig organisation skyddsombud om det på ett arbetställe sysselsätts minst 5 arbetstagare. Uppdraget som skyddsombud är knutet till ett arbetsställe. Att han valdes till skyddsombud på ena bygget betyder alltså inte att han per automatik är det på bolagets samtliga arbetsställen. Arbetsdomstolen kommer med andra ord fram till att han aldrig kom att verka som skyddsombud på den andra arbetsplatsen.

Som i många andra arbeträttsliga situationer är det viktigt med tydlighet, ordning och reda. Domen kommer att få stor betydelse när det gäller definition på skyddsombudets skyddsområde.

Kan naturligtvis även vara på sin plats att påpeka hur viktigt det är för fack och arbetsgivare att diskutera igenom hur en lämplig skyddsombudsorganisation bör se ut.

Vem är skyddsombud, är det du, eller?