Jag är den förste att hålla med om hur viktigt det är med en rättssäker yttrandefrihet som tillskrivs alla offentligt anställda medarbetare.

Men…denna frihet borde också innebära ett visst mått av ansvarstagande och lämpligt omdöme. Det kan finnas risk för att man ibland ”rider för mycket” på yttrandefriheten.

I ett nyligen fattat beslut från JK (Justitiekanslern) Dnr 4339-12-40 framgår det att även arbetsgivaren har rätt att styra sin verksamhet.

Bakgrund
Filosofiska institutionen vid Lunds universitet upprättade 2010 en promemoria med rubriken ”PM angående ledningsstruktur och ramar för verksamheten i avdelningen för teoretisk filosofi, Filosofiska institutionen vid Lunds universitet”. Arbetsgivarens motivering till detta PM var bl. a att det inom institutionen förekommit samarbetsproblem mellan olika medarbetare och därför var arbetsgivarens syfte att klargöra vissa interna regler. I promemorian står det bl. a att:

Föreliggande klargörande föranleds av att institutionsledningen, områdesledningen och universitetets personalavdelning uppmärksammat ett arbetsmiljöproblem i avdelningen för teoretisk filosofi. /…/ Ledningsuppgifter som att bevaka hur den enskildes forskning, doktorandhandledning och undervisning sköts ligger enbart på institutionsledningen. Endast prefekten har rätt att kalla kollegor till enskilda medarbetarsamtal såvida denne inte delegerat uppgiften.”

En professor (E.J.O) vid institutionen har begärt ersättning från staten. Han hävdar att hans rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet och mötesfrihet enligt Europakonventionen har överträtts genom arbetsgivarens PM.

Innebar arbetsgivarens PM ett överträdande av medarbetares yttrandefrihet, informationsfrihet och mötesfrihet?

Beslut från JK
JK konstaterar att arbetsgivarens PM inte på någon punkt innebär ett överträdande av medarbetarens fri– och rättigheter. PM innebar inte att det var frågan om någon form av ”munkavel” utan endast ett klargörande av interna rutiner.

Min kommentar
Som jag nämnde överst, yttrandefriheten är viktigt att slå vakt om men den innebär inte att arbetsgivaren därigenom skulle vara förhindrad att driva sin verksamhet.