I en nyligen avkunnad dom i Östersunds tingsrätt dömdes två chefer till villkorlig dom och dagsböter för brott mot arbetsmiljölagen. Bakgrunden är en djupt tragisk händelse där en medarbetare begick självmord efter att han mått mycket psykiskt dåligt. Bakgrunden till hans hälsotillstånd var situationen på hans arbetsplats.

Bland annat så hade arbetsgivaren för avsikt att avsluta medarbetarens anställning då arbetsgivaren hävdade att medarbetaren hade misskött sitt arbete. Enligt arbetsgivaren fanns det grund för att avsluta anställningen.

Oavsett hur det är med frågan om det förelåg grund för att avsluta anställningen eller ej så blev konsekvensen att medarbetaren kände sig mobbad och kränkt. Domen leder uppenbarligen fram till en del arbetsrättsliga frågeställningar.

  1. Hur ska arbetsgivaren i fortsättningen hantera olika situationer av misskötsel? Får domen konsekvensen att arbetsgivarna blir försiktiga och väntar för länge att ta tag i olika misskötselsituationer?
  2. Innebär domen att arbetsgivaren blir ytterst försiktig i den framtida rekryteringen? Tänk om en arbetssökande i tidigare anställning exempelvis drabbats av utmattningsdepression, tänk om detta kan tolkas som en framtida latent risk för att den personen reagerar starkt i olika besvärande situationer. Om arbetsgivaren drar denna slutsats så riskerar det att det blir mycket höga trösklar för framtida anställningar.
  3. Innebär domen att det blir svårare att rekrytera chefer då många tilltänka chefer kanske tvekar, beroende på ansvarsfrågan, att ta ett chefsjobb?
  4. Innebär domen att chefer snabbt returnerar sitt arbetsmiljöansvar vid tveksamma situationer för att därigenom inte ställas till svars?

Frågorna finns, de måste ställas och analyseras. Samtidigt är det bra att vi får en dom i denna fråga då det har varit oerhört svårt att få en fällande dom i denna typ av frågor.

I skrivande stund kan det dock konstateras att domen kommer att överklagas till Hovrätten, så fortsättning lär följa…