Förslaget till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Arbetsmiljöverkets förslag bygger på att de numera gamla föreskrifterna kränkande särbehandling, omvårdnadsarbete i enskilt hem samt allmänna råd om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön utgår. I stället föreslås den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Förslaget är utlämnat på remiss i september, sedan har remissinstanserna tre månader på sig att svara. Med andra ord senast i december. Därefter är tanken att de nya reglerna ska beslutas under våren 2015 och sedan börja gälla från och med hösten 2015.

Föreskriften definierar bland annat kränkande särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning, organisatorisk arbetsmiljö, resurser för arbetet och social arbetsmiljö.

I konsekvensbeskrivningen till förslaget framgår det bland annat att den grundläggande modellen för åtgärder av arbetsmiljöproblem förutsätter att arbetsgivare och skyddsombud på något sätt står utanför samspelet på arbetsplatsen för att därigenom kunna åtgärda brister inom ramen för skyddsorganisationen. Det kan möjligtvis fungera när det är frågan om fysiska arbetsmiljörisker. Däremot är det betydligt svårare när det gäller exempelvis mobbing. I dessa situationer är oftast både chef och skyddsombud på något sätt inblandade och det gör att det blir ännu svårare för den som är utsatt att få hjälp.

Därför innehåller förslaget en skyldighet för arbetsgivaren att det ska finnas rutiner för hur kränkande behandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå:

1. Hur man ska larma om kränkande särbehandling
2. Vem/vilka som tar emot information om att kränkande behandling förekommer och bedömer hjälpbehov
3. Vad som händer med informationen och vad mottagaren ska göra
4. Hur och var de som är utsatta snabbt får hjälp

Sedan är det naturligtvis intressant och se hur detta ska hanteras i verkligheten…