I många arbetsrättsliga situationer kan jag konstatera att arbetsrätten inte har svar på alla frågor som kan uppkomma. Detta är förvisso en gammal och välkänd sanning. Men den kan trots detta vara värd att påminna om.

I arbetsrättsliga förhandlingar, rådgivningar och utbildningar måste vi skilja på personaljuridik och personalpolitik. Det sistnämnda handlar om de val arbetsgivaren gör. Exempelvis kan en arbetsgivare ha saklig grund för uppsägning av en medarbetare på grund av personliga skäl men av personalpolitiska skäl ändå låter bli att säga upp.

Det inträffar också relativt ofta att chefer i en organisation hanterar de arbetsrättsliga frågorna olika, och detta leder med stor träffsäkerhet fram till ett inkonsekvent agerande från arbetsgivaren (det är trots allt en arbetsgivare – den juridiska personen).

Om en tvistig arbetsrättslig fråga förblir olöst så finns risk för att den hamnar i domstol (tingsrätt och/eller Arbetsdomstolen). Om frågan hamnar i domstol är det viktigt att vara medveten om att en stor del av frågeställning i första hand kommer att handla om hur arbetsgivaren har agerat i den aktuella situationen. Det är i princip omöjligt för en domstol att avgöra huruvida en medarbetare har misskött sitt arbete eller ej (om det inte är frågan om väldigt tydliga situationer). Det är arbetsgivaren som i första hand utifrån sina krav och värderingsmässiga grunder har att avgöra huruvida det är frågan om misskötsel eller ej. Sedan kommer en stor del av frågan i domstol att handla om hur arbetsgivaren har agerat med anledning av det som uppfattas som misskötsel. Med andra ord, har arbetsgivaren exempelvis:

  • Tydlig dokumentation?
  • Tydliga korrigerande samtal i rätt tid (och på rätt sätt)?
  • Aktivt försökt få medarbetaren att förbättra sitt arbetsresultat?
  • Genomfört omplaceringsutredning?

Det är sålunda mycket viktigt för en arbetsgivare att själv skapa tydliga rutiner för hur olika arbetsrättsliga situationer ska hanteras. För det är inte frågan om det kommer att inträffa något, snarare när det kommer att inträffa.