Inom den kommunala sektorn tillämpas sedan många år tillbaka individuell lönesättning. Principerna för detta regleras i centrala kollektivavtal (HÖK och dess bilagor).

I arbetet med lönesättning är det viktigt att chefer både kan, vågar och får sätta lön. Med andra ord ett tydligt mandat att agera som arbetsgivare.

De lokala parterna har ansvar att tillämpa och förvalta det centrala kollektivavtalets intentioner. Ett av flera centrala begrepp i en lönesättningsprocess är avstämning. Begreppet beskrivs i det centrala avtalet på följande sätt: ”Arbetsgivaren ska till arbetstagarorganisationen meddela sitt samlade förslag till ny lön på individnivå. Förslaget avstäms mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation /…/”

”I en löneöversyn enligt modellen chef – medarbetare är avstämningen det tillfälle där arbetsgivarpart och arbetstagarpart stämmer av det garanterade utfallet och analyserar löneöversynsprocessen. Som en del i denna eftersträvas samsyn kring sambandet mellan överläggning och resultat av löneöversyn t.ex. gällande diskrimineringsfrågor.”

Ovanstående innebär i korthet att det är processen och övergripande strukturella frågor som ska belysas. Inte enskilda medarbetares lön. Och framförallt är en avstämning inte en förhandling eller ett andra tillfälle att överpröva lönen.

Men…i senaste numret (nr 1/2016) av fackförbundets Visions tidning (Vision) ställs det under rubriken Fråga om jobbet (sidan 42) en fråga från en medlem om vad man kan göra om man inte är nöjd med sin lön efter samtalet. Vision svarar då följande: ”Efter resultatsamtalet ska du ha tid på dig att kontakta ditt fackombud ifall du anser att din nya lön ska vara högre än chefens förslag. Då kan fackombudet ta med sig det till avstämningen av lönerevisionen, för att eventuellt kunna få arbetsgivaren att höja sitt förslag.”

En avstämning handlar inte om att överpröva en missnöjd medarbetares lön. Avstämningen handlar om – som framgått ovan – om att utvärdera processen.

Vision pratar i nattmössan…det är dags att läsa det centrala avtalet! Det är anmärkningsvärt när man i en medlemstidning ger helt felaktig information om vad som gäller.