Semesterperioden börjar sakta men säkert gå mot sitt slut och det är tid att blicka framåt…

Jag kan konstatera att Riksdagen med hög sannolikhet kommer att besluta om ändringar i Diskrimineringslagen (prop 2015/16:135). Ändringarna avser reglerna om aktiva åtgärder som idag för många anses vara otydliga.

Förändringarna innebär i korthet att:

  • Aktiva åtgärder ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet
  • En förklaring av vad man menar med aktiva åtgärder införs
  • Lönekartläggning ska genomföras årligen (i stället för dagens regler som innebär var tredje år)
  • Krav på särskilda planer ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation
  • Kravet på skriftlig dokumentation vid lönekartläggningen ändras till att omfatta verksamheter med minst 10 medarbetare (i stället för dagens 25).

Under förutsättning att Riksdagen beslutar i frågan så kommer de nya reglerna att börja gälla från och med den 1 januari 2017.

De föreslagna förändringarna bör rimligen resultera i ett integrerat arbetssätt mellan aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1. Både vad gäller det praktiska arbetet och dess dokumentationskrav. Det finns många parallella spår i dessa regelverk som är betjänta av samordning.

Nästa rimliga steg vore att slå samman DO (Diskrimineringsombudsmannen) och AV (Arbetsmiljöverket). En sådan sammanslagning är förvisso inte oproblematisk men det är enligt min uppfattning en logisk konsekvens av nu pågående lagändringar. Alternativt vore en lösning att lyfta frågan om diskriminering i arbetslivet från DO och låta detta vara en fråga för AV. DO har i övrigt ett stort och brett uppdrag när det gäller diskrimineringsfrågor inom många olika samhällsområden.