Har precis avslutat en föreläsning i arbetsmiljöansvar och straffrättsligt ansvar. Arbetsmiljöfrågorna upplevs ofta som komplexa och för den oinvigde kan det framstå som en djungel av regler att hålla reda på.

Visst, det finns många regler (som rimligen hade varit betjänta av förenkling) att hålla reda på men den stora utmaningen handlar i grund och botten om att ha ”ordning och reda i byrålådan”.

Idag blev denna utmaning än tydligare eftersom jag har träffat politiker i en politisk styrd organisation. Det är ofta speciellt i denna målgrupp då de förtroendevalda har väldigt olika bilder av sin egen arbetsgivarroll. Självklart ska våra politiker vara representativa för sina väljare. Det innebär i sin tur att de har olika yrkesmässiga bakgrunder och kompetenser. De har rimligen också olika drivkrafter i sitt politiska engagemang.

Men oavsett detta så är de förtroendevalda i en politisk styrd organisation de yttersta arbetsgivarföreträdarna.

De har sålunda det yttersta ansvarat.

Men det behöver ofta förtydligas.

För samtidigt ska de förtroendevalda inte engagera sig i de operativa frågorna, det ska genomföras av tjänstemannanivån.

Men de förtroendevalda måste vara medvetna om sitt arbetsgivaransvar vad avser ledning och fördelning av resurser, mandat och arbetsmiljöuppgifter.

Som förtroendevald är det viktigt att hålla koll och tillse att det är ”ordning och reda i byrålådan”.

Som bekant drabbar oklarheter i dokumentation m m arbetsgivaren.