I en nyligen avkunnad dom från Arbetsdomstolen (AD 2016:69) kan det ännu en gång noteras att LAS innehåller regler om omplacering både i 7 § och 22 §.

I korthet handlar det om ett företag på grund av lönsamhetsproblem önskade dra ner antalet arbetade timmar från 1 430 till 1 150 timmar per vecka genom att minska arbetstidsmåtten för flera av arbetstagarna.

Efter genomförda MBL förhandlingar konstaterade arbetsgivare och fack (Handels) att det var frågan om arbetsbrist.

Arbetsgivaren erbjöd de berörda arbetstagarna omplacering till nytt (lägre) arbetstidsmått.

Arbetstagarna skrev under de nya anställningsavtalen med tillägget ”under protest”.

Enligt facket var arbetsgivarens agerande ett brott mot turordningsreglerna i LAS (sist in först ut).

Arbetsgivaren å sin sida hävdade att det var frågan om skäliga omplaceringserbjudande enligt LAS 7 § och att dessa inte behöver vara i turordning.

Arbetsdomstolen konstaterade att arbetsgivaren hade agerat rätt. Omplacering enligt LAS 7 § gäller till andra lediga arbeten. Omplacering enligt LAS 22 § gäller till andra arbeten (turordning). Den sistnämnda regeln blir bara tillämpbar om arbetsgivaren inte har lyckats lösa situationen med omplacering enligt LAS 7 §.