Arbetsdomstolen har i en nyligen avkunnad dom (AD 2017:33) konstaterat att en arbetsgivare har möjlighet att förändra redan beviljad semesterförläggning.

Redan samma dag kunde vi i Dagens Nyheter se rubriken: Arbetsgivare får flytta semestrar.

Riktigt så enkelt som Dagens Nyheter påstår är det naturligtvis inte.

En viktig kärnfråga i denna dom är huruvida arbetsgivaren har haft fog för sitt beslut.

Det ska i sammanhanget noteras att semesterlagen saknar uttryckliga regler om vad som gäller om arbetsgivaren behöver ändra ett beslut om beviljad semesterledighet.

Det finns en äldre dom på samma tema (AD 1983:123) där Arbetsdomstolen konstaterade att en arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig om redan beviljad semester återkallas utan fog.

Inför varje sommarperiod har det historiskt varit möjligt att på frivillig väg lösa bemanningen genom att medarbetarna tog på sig (mot ersättning) extra arbetspass. I den nu aktuella situationen hade det efter att semestrarna beviljats uppkommit oförutsedda händelser genom att det inte gick att lösa bemanningen på frivillig väg (vilket tidigare år varit möjligt).

Givet denna situation har arbetsgivaren enligt den nu aktuella domen haft fog för sitt beslut.

Att beslutet däremot är impopulärt är naturligtvis fullt förståeligt.

Men viktigt att inte övertolka…