I brottmål är det högt ställda krav på bevisning. Det är den som påstår att brott har begåtts som har bevisbördan. Det innebär att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att brott har begåtts. Med andra ord gäller principen ”hellre fria än fälla”.

Inom arbetsrätten är det i vissa avseende samma princip som gäller.

I tvister om avsked är det högt ställda beviskrav. Det vill säga att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den arbetstagare som arbetsgivaren avser att avskeda verkligen har gjort sig skyldig till grov misskötsel.

Oklarhet går sålunda ut över arbetsgivaren då principen hellre fria än fälla gäller även i frågor om avsked.

I mitt senaste nyhetsbrev – Praktisk Arbetsrätt – refererar jag till en nyligen avkunnad dom i Arbetsdomstolen (AD 2017:52) där arbetsgivaren påstod att en arbetstagare hade gjort sig skyldig till grov misskötsel och därmed förelåg det –  enligt arbetsgivaren – laga grund för avsked enligt LAS 18 §.

Arbetsgivaren påstod bland annat att arbetstagaren:

  • Uttalat hot mot en arbetskollega (R.M.).
  • Varit inblandad i sonens grova misshandel av R.M.
  • Själv utdelat slag mot R.M.
  • Lämnat osanna uppgifter i sitt vittnesmål under brottsmålsförhandlingen vid tingsrätten mot sonen.
  • Givit en anställd hos bolaget i uppdrag att försöka förmå tilltänkta vittnen i detta mål att ta tillbaka sina uppgifter.

Vad som är sant eller inte sant vet naturligtvis enbart de inblandade parterna.

Men Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsgivaren inte lyckats bevisa – eller med andra ord inte lyckats ställa skulden utom rimligt tvivel. Därmed gäller sålunda hellre fria än fälla.

Arbetsgivaren ska bland annat betala lön till den aktuella arbetstagaren 426 817 kr samt allmänt skadestånd med 80 000 kr. Arbetsgivaren ska även ersätta Handelsanställdas förbund för rättegångskostnader med 370 403 kr.

Det kan sålunda bli kostsamt om bevisningen inte håller…

Vill du också få mitt nyhetsbrev – Praktisk Arbetsrätt?

Anmäl dig på hemsidan: www.frickhrconsulting.com