Till och från i den arbetsrättsliga debatten höjs röster för att modernisera och förenkla arbetsrätten. Och oftast handlar detta om att se över reglerna i LAS (Lag om anställningsskydd) om turordning – i vardagstal sist in först ut. Och det kan säkerligen vara en viktig fråga för många arbetsgivare.

Men som jag ser det behöver även vissa delar av MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet) moderniseras.

Stora delar av de förhandlingsregler som finns i MBL bygger på att arbetsgivaren har initiativet (läs skyldighet) att påkalla förhandling med den fackliga motparten. Och detta gäller till viss del även för arbetsgivare utan kollektivavtal.

Det är dags att flytta initiativet till en förhandling från arbetsgivaren till den fackliga organisationen samt att villkora detta med att den fackliga organisationens medlem vill att en förhandling ska genomföras.

Exempel: Om en arbetsgivare utan kollektivavtal behöver säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist så är arbetsgivaren (under förutsättning att arbetstagaren är medlem i en facklig organisation) skyldig att på eget initiativ påkalla förhandling med arbetstagarens fackliga organisation enligt MBL 13 §.

Och detta gäller även om arbetstagaren inte önskar att förhandling ska genomföras.

Arbetsgivaren skyldighet är gentemot den fackliga organisationen.

Det innebär sålunda att denna typ av förhandling i praktiken sker över huvudet på den arbetstagare det handlar om.

Det är hög tid att myndigförklara arbetstagarna.

En betydligt bättre ordning vore att det är upp till arbetstagaren att ”anmäla” till sin fackliga organisation om man vill få till stånd en förhandling. Och om så sker ska den fackliga organisationen självklart ha rätt att påkalla förhandling. Och lika självklart ska arbetsgivaren vara skyldig att inställa sig till förhandling.

Och det torde väl vara rimligt för en organisation som ska företräda medlemmar gentemot en arbetsgivare.

Sålunda hög tid att börja modernisera MBL och myndigförklara arbetstagaren…