I diskrimineringslagen finns regler om årlig lönekartläggning för att därigenom upptäcka – samt vid behov åtgärda – osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Men leder kartläggningen till jämställda löner?

Om detta finns det säkerligen olika erfarenheter av.

Men Riksrevisionen har nu i uppdrag att granska effekten av lönekartläggningarna.

https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/diskrimineringslagens-krav-pa-aktiva-atgarder.html

Resultatet ska presenteras i maj 2019.