Inom arbetsrätten är lojalitet ofta förknippat med arbetstagarens lojalitet med arbetsgivaren.

Och det är naturligtvis en viktig skyldighet i en anställningsrelation.

Men det ska även noteras att arbetsgivaren också har en lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren.

Jag har i ett antal tidigare blogginlägg kommenterat det faktum att en arbetstagare som drabbas av kränkande särbehandling inte med dagens regler får någon form av skadestånd. Eftersom reglerna avseende kränkande särbehandling – som återfinns i AFS 2015:4 – tar sikte på arbetsgivarens förebyggande arbete. Och detta är väl på många sätt bra att fokusera på att arbeta förebyggande.

Men problemet – för en drabbad arbetstagare – är att dessa regler inte har någon straffsanktion.

Men det kan komma upp en intressant dom i Arbetsdomstolen. Jag läste i tidningen Arbetarskydd nr 3, mars 2019 att Unionen stämmer en arbetsgivare för brott mot lojalitetsplikten. Unionen hävdar bland annat att arbetsgivaren har behandlat den aktuella arbetstagaren (en säljare) så illa så att det utgör brott mot kollektivavtalets lojalitetsplikt.

Nu får självklart denna process ha sin gång. Men beroende av vad Arbetsdomstolen kommer fram till så kan detta rättsfall – enligt min uppfattning – öppna dörren för fler situationer likt denna.

IMG_5110