I LAS finns det undantag för vissa grupper (det vill säga LAS gäller inte för dessa grupper).  Bland annat anges arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.

Att vara undantagen från LAS betyder i praktiken att det inte finns något anställningsskydd. Det är sålunda möjligt för arbetsgivaren att säga upp utan att ange saklig grund för uppsägningen.

Tre frågor uppkommer därmed, vem är arbetsgivare, vem är familjemedlem, och hur länge är man familjemedlem?

Vem är arbetsgivare?

Det kan vara en fysisk person som är arbetsgivare.

Men det kan även vara en juridisk person. Då krävs det att den fysiska personen till vilken arbetstagarens har familjeanknytning själv är aktiv i företaget och har ett väsentligt inflyttande över verksamheten.

Vem är familjemedlem?

Till arbetsgivarens familj räknas make/maka samt släktningar i rätt upp- eller nedstigande led. Detsamma gäller om arbetstagaren är sambo med arbetsgivaren. Även mer avlägsna släktingar räknas som familjemedlemmar om de bor tillsammans med arbetsgivaren eller åtminstone delar hushåll med honom eller henne. Även fosterbarn och styvbarn tillhör arbetsgivarens familj om de har gemensamt hushåll med arbetsgivaren.

Hur länge är man familjemedlem?

När upphör en arbetstagare att vara tillhöra arbetsgivarens familj vid exempelvis en skilsmässa?

I en nyligen avkunnad dom från Arbetsdomstolen, AD 2020:15 (ladda ner domen här)  har domstolen konstaterat att det måste bedömas i varje enskilt fall.

  • Arbetstagare X har varit anställd i bolag Y som ägs och drivs av X:s tidigare make.
  • Parterna skildes och dom på äktenskapsskillnad meddelades i januari 2018.
  • X blev uppsagd från bolaget i november 2018. Vid denna tidpunkt var de inte längre gifta och ej heller sammanboende. Dock var bodelningen ännu inte avslutad.
  • X hävdade att undantag för familjemedlem ej längre skulle gälla då parterna inte längre levde tillsammans.

Arbetsdomstolen konstaterar dock att uppsägningen skett i anslutning till och dessutom i vart fall med anledning av X upphört att tillhöra arbetsgivarens familj. Därmed omfattades X vid uppsägningstillfället fortfarande av familjemedlemsundantaget.