Regeringen föreslår i prop 2019/20:135 (ladda ner prop här) en utvidgad rätt för regionala skyddsombud.

Enligt nuvarande regelverk i Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § förutsätts det att den fackliga organisationen har någon medlem på arbetsstället.

Regeringens förslag innebär att föutsättningen ändras till förutsättningen att den fackliga organisationen har någon medlem på arbetsstället eller är, eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren på arbetsstället.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska börja gälla 1 augusti 2020.

Huruvida det bidrar till bättre efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen återstår att se.

Dock viktigt att kommande regionala skyddsombud inte nyttjar de nya reglerna för att rekrytera fackliga medlemmar.

Skyddsombud ska vaka över arbetsmiljön.