Tidningen Vision nr 1/2022, sidan 9

Vad gäller arbetet med löneöversyn och lönesättning inom kommun- och regionsektorn kan jag notera att det på många håll finns en god samsyn mellan arbetsgivare och fackliga organisationer vad gäller hur en löneöversynsprocess ska hanteras.

Självklart råder det oftast inte samsyn vad gäller nivån på lönerna vilket i sammanhanget är tämligen självklart. Enkelt utryckt är arbetsgivarens utmaning att med tillgängliga resurser klara av att både rekrytera, behålla och utveckla personal. För fackets del handlar det om att skapa medlemsnytta och goda anställnings- och lönevillkor.

För att en löneöversynsprocess ska underhållas och inte minst utvecklas är det viktigt att både chefer och arbetstagare ges korrekt information om vad som gäller.

Källkritik är naturligtvis viktigt även i dessa frågor.

Jag noterar att tidningen Vision dessvärre skapar förvirring och därmed bidrar till att både chefer och arbetstagare kan bli osäkra i sin löneprocess.

I nummer 1/2022 står det bland annat att läsa på sidan 9 (rubriken är ”Så ger du svar på tal om lön”)

”Din grundlön tillhör inte lönerevisionen. Om du har högre lön än kollegorna så syftar det på din kompetens, utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Säg till chefen att du inte ska straffas med längre löneutveckling och att hen ska utgår från din prestation och utvärdera vad du gjort under året”

Jag menar att stora delar av denna text är felaktigt och dessutom skapar förvirring.

För det första: inom kommun- och regionsektorn används inte ordet lönerevison. Det ord som används är löneöversyn som bättre beskriver vad det handlar om. Nämligen att se över lönen. Att se över lönen är inte samma sak som att en arbetstagare garanteras en lönehöjning.

För det andra: tidningen Vision kan inte veta om en viss arbetstagares lön bygger på just den arbetstagarens kompetens, utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Att just den arbetstagaren har en viss lön kan lika väl bero på att lönen vid anställningstillfället blev fel (d v s för hög i förhållande till både lönestruktur och beaktande av jämställdhet). Och dessutom bygger individuell lön (enligt gällande kollektivavtal HÖK, Bilaga 1) främst på produktivitet, effektivitet och kvalitet. Sålunda ger tidningen Vision uttryck för en synpunkt men ej uttryck för fakta.

För det tredje: arbetstagarens lön ska självklart spegla den arbetstagarens resultat och måluppfyllelse men samtidigt måste arbetsgivaren ha en samlad helhetsbild. Arbetsgivaren kan inte, som tidningen Vision försöker påskina, bortse från den lön arbetstagaren redan har. I parternas kollektivavtal HÖK, Bilaga 5 står det följande:

”Analys av löner

Löneavtalet förutsätter att arbetsgivaren bl.a. kartlägger och analyserar sina löner som underlag till överläggning inför löneöversyn. Därutöver kräver diskrimineringslagen kartläggning och analys ur jämställdhetssynpunkt.

Lönerelationerna mellan och inom olika yrkesgrupper avspeglar arbetsgivarens ställningstaganden. Därför är det en viktig förutsättning att de förtroendevalda diskuterar och tar ställning till rådande och önskvärda lönerelationer.

Kartläggning och analys av olika arbeten/yrken som visar lönenivåer/lönespridningar mellan grupper och lönespridningar inom grupper görs utifrån löne-politisk synpunkt, samt utifrån skillnader i lön kvinnor/män respektive skillnader i lön kvinno-/mansdominerade grupper.

Kartläggning och analys följs sedan av en handlingsplan grundad på arbetsgivarens ställningstaganden. Handlingsplanen med koppling till den egna lönepolitiken utvisar arbetsgivarens önskvärda lönerelationer och lönespridningar inför kommande löneöversyner utifrån verksamhetens mål och behov.

Det är väsentligt att se analys av löner och den därpå bestämda handlingsplanen tillsammans med arbetsgivarens övriga ambitioner och prioriteringar samt konsekvenser av diskrimineringslagstiftning som en helhet. Detta möjliggör för arbetsgivaren att redan i budgetarbetet ta ett helhetsgrepp på olika verksamheters totala behov av åtgärder.

Grunden för att få acceptans för lönebilden hänger både samman med en konsekvent tillämpning av lönepolitiken och delaktighet för de anställda.”

Enligt min uppfattning vore det sålunda lämpligt att tidningen Vision först hade kontrollerat vad som faktiskt står i gällande löneavtal. Jag kan tipsa om det de går att läsa här

Sålunda olyckligt att tidningen Vision skapar förvirring.