Tidigare i veckan konstaterade Arbetsdomstolen (AD 2022:50) att ett företag som bl a bedriver lagerverksamhet hade rätt att avskeda en arbetstagare som bland annat vägrat använda munskydd eller visir under pågående corona pandemi.

Som i alla andra rättsfall så ska naturligtvis hela bilden beskrivas och det är som bekant den samlade bedömningen som utgör underlag för Arbetsdomstolens domslut.

Rättsfallet handlar om två huvudsakliga tvistefrågor. Första tvisten avser huruvida arbetsgivaren brustit mot den s.k editionsplikten i MBL och den andra tvisten avser huruvida arbetsgivaren haft grund för att skilja arbetstagaren från anställningen.

I sammanhanget ska även tilläggas att tvisten drivs av ett litet och tämligen nytt fackförbund, Privat- och offentliganställdas förbund (POA).

Brott mot editionsplikten?

Enligt MBL 18 § ska en part som vid en förhandling åberopar en skriftlig handling hålla den tillgänglig för motparten om motparten begär det. Den som bryter mot MBL 18 § blir skyldig att betala skadestånd till motparten.

Enligt 4 kap, 7 § arbetstvistlagen (LARA) får en talan inte tas upp till prövning av Arbetsdomstolen innan förhandling i tvistefrågan ägt rum.

Arbetsdomstolen konstaterar i denna fråga att POA inte uttryckligen begärt förhandling om frågan avseende skadestånd.  POA menar däremot att så har skett genom att de bland annat tagit upp denna fråga i samband med tvisteförhandlingen avseende avskedet (se nedan). Dock finns ingen notering om detta i aktuellt förhandlingsprotokoll. Därmed ska talan om brott mot editionsplikten avvisas.

Grund för avsked?

Arbetstagaren följde vid upprepande tillfällen inte arbetsgivarens order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna och kom ej heller till arbetet den 14 – 20 maj 2021 på grund detta krav.

Enligt POA hade arbetsgivaren och arbetstagarens vid ett möte den 20 april träffat en överenskommelse om att han befriades från kravet på ansiktsskydd. Enligt POA skulle arbetstagarens hälsa ha försämrats allvarligt om han hade burit ansiktsskydd.

Detta kan dock POA ej bevisa.

Arbetstagaren är skyldig att följa en order från arbetsgivaren även om han eller hon anser att arbetsgivaren har ”fel” (AD 1934:179). Dock är arbetstagaren inte skyldig att följa en order som:

1.      Arbetsgivaren inser eller borde ha insett är avtalsstridig

2.      Strider mot lagstiftning

3.      Strider mot god sed

4.      Skulle utsätta arbetstagaren för fara för liv eller hälsa

I detta fall är det punkterna 1 och 4 som prövas.

Arbetsgivaren inser eller borde ha insett är avtalsstridig

 Enligt Arbetsdomstolen fanns det ingen överenskommelse om att arbetstagaren skulle vara befriad från kravet på ansiktsskydd i lagerlokalen. Arbetstagaren hade därför inte rätt att vägra.

Skulle utsätta arbetstagaren för fara för liv eller hälsa

Arbetstagaren lämnade också ett läkarintyg där läkare, baserat på arbetstagarens berättelse skriver att ansiktsskydd kan innebära besvär. Dock konstateras att läkarintyget inte baserats på någon medicinsk bedömning. Därför konstaterar Arbetsdomstolen att det inte heller finns någon risk för fara för liv eller hälsa när ansiktsskydd används.

Var arbetsvägran laga skäl för avsked?

Arbetstagaren ha vid upprepade tillfällen i strid mot arbetsgivarens beslut om ansiktsskydd vistas i lagerlokalerna utan att bära ansiktsskydd och att han på grund av detta uteblivet från arbetet en vecka (olovlig frånvaro).

Arbetsgivaren beslut om ansiktsskydd fattades under en pågående pandemi i syfte att förhindra eller minska risken för smitta på arbetsplatsen av en då både allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Detta hade arbetsgivaren tydligt förklarat för arbetstagaren.

Arbetsdomstolen konstaterar då vid en sammantagen bedömning att arbetsgivaren haft laga grund för avskedet.

POA ska ersätta arbetsgivarsidan för rättegångskostnader med 323 191 kr.

Mina reflektioner

  • Rättsfallet ska ses som en helhet. Det är sålunda samtliga omständigheter som lett fram till avsked.
  • Krav på ansiktsskydd kan bara anses vara motiverat när det är en pågående pandemi som är klassad som samhällsfarlig.
  • Arbetstagaren är skyldig att utföra arbete och i övrigt följa de regler som arbetsgivaren beslutar om.
  • Olovlig frånvaro är i de flesta fall grund för avsked.