Jag kan notera att både chefer och arbetstagare i diskussionen om bisysslor ofta uttrycker sig i stil med: ”jag har fått min bisyssla godkänd av chefen”, alternativt: ”jag har godkänt arbetstagarens bisyssla”.

Det kan förvisso handla om felaktigt ordval.

Men rätt ska som bekant vara rätt.

Och bisyssla kan förbjudas, inte tillåtas.

Utgångspunkten är sålunda att bisyssla är tillåten om arbetsgivaren inte förbjuder densamma.

Regler om bisyssla finns både i kollektivavtal och lag.

Ur kollektivavtal Allmänna Bestämmelse (kommun och region)

§ 8 Bisysslor

Mom. 1 Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter.

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan

a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna,

b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Anmärkning

Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, region eller kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, region eller kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan

c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.

Ur LOA (Lag om offentlig anställning)

7 §  En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

7 a §  Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016).

7 b §  En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.

7 c §  En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering.

Ur LAS

6 i §  En arbetsgivare får inte förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare.

Första stycket gäller dock inte om den andra anställningen

  1. är arbetshindrande,

  2. konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller

  3. på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet

Skulle arbetsgivaren tillåta bisyssla så skulle det i praktiken innebära att utgångsläget är att bisyssla inte är tillåtet. Men arbetsgivaren skulle då efter prövning kunna tillåta denna bisyssla.

Men som framgår ovan är det tvärtom.

Utgångläget är att bisyssla är tillåtet men beroende av både aktuell regel (kollektivavtal och/eller lag) samt omständigheter i det enskilda fallet kan arbetsgivaren efter prövning förbjuda bisysslan.