Långsam start

Arbetsmiljöverket ökar antalet coronainspektioner i vår. Det är förvisso bra att detta görs. Men det är, enligt min uppfattning, en långsam start. Vi har nu passerat årsdagen av pågående pandemi. Redan för ett år sedan skrev jag en del inlägg på temat ”tänk själv”. Det vill säga att oavsett vad FHM ger för råd så måste varje arbetsgivare göra en självständig riskbedömning i ljuset av pågående pandemi. Men än en gång, att tillsynen ökar är i grunden bra, men det borde gjort för ett år sedan.

Kan arbetsgivare tvinga arbetstagare att vaccinera sig mot Covid-19?

Detta är sannolikt en fråga som till och från diskuteras för närvarande.

Och svaret är enligt min bedömning nej.

Om vi med frågan om arbetsgivaren kan tvinga arbetstagaren menar att handgripligen tvinga någon att vaccinera sig.

Om vi däremot med frågan menar om det kan få arbetsrättsliga konsekvenser om arbetstagaren inte väljer att vaccinera sig så blir svaret; det beror sannolikt på.

Frågan är förvisso inte reglerad i lag men däremot har angränsande frågor prövats i Arbetsdomstolen avseende arbetstagares vägran att genomgå drogtester och alkotester.

I dessa situationer görs en intresseavvägning mellan arbetsgivarens behov/intresse av kontroll och arbetstagarens personliga integritet.

Vad avser arbeten där det ställs höga krav på säkerhet har denna typ av tester godkänts av Arbetsdomstolen. För det fall att arbetstagaren vägrat har detta utgjort saklig grund för uppsägning.

Nu är förvisso frågan om vaccination inte riktigt samma sak men ett rimligt antagande torde vara att exempelvis arbetstagare inom kontaktyrken (vård och omsorg) kommer att ställas inför detta ultimatum.

Och nästa rimliga antagande är att detta i sin tur kommer att leda fram till att någon väljer att driva frågan till Arbetsdomstolen för prövning.

Mer jämställda löner

Och då har vi fått böcker från tryckeriet, och det är alltid en skön känsla när en bok är klar.

Frick Publishing AB har haft förmånen att ge ut boken Mer jämställda löner, skriven av Daniel Edenholm och Ulf Gustavsson.

Stort tack för att strålande samarbete och grattis till boken!

I sammanhanget har jag också passat på att ställa en del frågor till Daniel och Ulf (se nedan).

Och boken går självklart att beställa här.

Varför har ni skrivit den här boken?

I vårt dagliga arbete med att erbjuda stöd till chefer och arbetsgivare runt om i landet med lönebildning, lönekartläggning och lönesättning, har vi mött mycket frustration kring att arbetet med jämställda löner inte ”kommer i mål”.

Det är en del i arbetet med individuell lönesättning som ”skaver”. Många chefer upplever det som en stor utmaning att bedöma prestation och att lönesätta rättvist och att dessutom kommunicera om lönesättning med sin medarbetare. Här vill vi ge chefer såväl kunskap som verktyg för att systematisera sitt arbete med lönesättningen vilket gynnar såväl kvinnor som män.

Vad är syftet med boken?

Chefer har ju till uppdrag att med lönen som instrument belöna medarbetare likvärdigt – oavsett kön – för deras bidrag till måluppfyllelse och utveckling i din organisation. Boken vill hjälpa chefer just med det!

Syftet med boken är därför att hjälpa chefer att gå från att förklara varför löneskillnaderna mellan kvinnor och män ser ut som de gör, till att i dialog med kollegor och medarbetare förändra och utveckla för att nå målet jämställda löner!

Vi vill hjälpa chefer att förstå att arbetet med att nå jämställda löner handlar om att identifiera utvecklingsområden, ändra processen för hur lön sätts och våga vara transparenta med lönesättningsarbetet.

Varför bör en chef läsa boken?

Alla chefer bör läsa den för att få en bättre förståelse för lönebildning i allmänhet, och hur man bedriver arbete för att nå jämställda löner i synnerhet.

Det är en handbok som konkret beskriver hur man gör – och därmed underlättar för chefer – att ta ett förnyat grepp om en del av lönebildningen där många ännu inte lyckats nå målet, jämställda löner i sin egen organisation.

Vi kan väl tillägga att även om tilltalet i boken är till chefer känner vi starkt att även de som arbetar med HR-frågor i allmänhet såväl som fackliga företrädare – och därmed alla som jobbar med löneprocessen – kan få bra inspel till sitt arbete genom att läsa boken.

Är det något som varit speciellt utmanande/svårt/utvecklande i ”skrivprocessen”?

Det vi tar med oss är vikten av att sätta av tid för det arbete det faktiskt innebär att skriva en bok. Det görs inte av sig själv. Vi bokade in några ”skrivarveckor” där vi inte hade något annat på agendan än att skriva innehåll. Det var mycket mer effektivt än att ge oss uppdrag att producera innehåll mitt emellan alla andra uppdrag som fyller våra arbetsdagar

Vad vill ni ge för råd till andra som vill skriva en bok?

Lägg en gedigen grund! Jobba mycket med att ta fram och utveckla ett väl genomtänkt och strukturerat synopsis. Vad vill ni berätta och i vilken ordning. Var sedan flexibla under resan för ni kommer komma på andra infallsvinklar. Det är ju modernt att arbeta agilt – det behövs i bokskrivandet. Kombinera arbete utifrån synopsis och våga ändra under resan.

Ta tid på er! Gör en realistiskt tidsplan och avsätt tid i kalendern för arbetet.

Frågor om Arbetsrättsnytt – online

Under våren 2021 kommer jag att starta Arbetsrättsnytt – online.

Sedan jag lanserade denna tjänst på hemsidan har jag fått en del frågor från intressenter och jag tänker därför mycket kort dela dessa frågor (och svar givetvis…) till dig som läser detta.

Fråga 1: Vad är Arbetsrättsnytt – online?

Svar: Enkelt uttryckt en serie livesända miniföreläsningar där jag sammanfattar viktiga arbetsrättsliga domar och i förekommande fall arbetsrättsliga utredningar och lagförslag

Fråga 2: Kan jag som deltagare få tillgång till livesändningen i efterhand?

Svar: Ja, den kommer att vara tillgänglig i 30 dagar efter sändning

Fråga 3: Har jag möjlighet att ställa frågor under livesändningen?

Svar: Ja det är möjligt och en av ”poängerna” med livesändning. Det är sålunda inte ”bara” en förinspelad film.

Fråga 4: Är det digitalt bara för att vi för närvarande har en pandemi?

Svar: Nej, det är inte huvudskälet. Självklart spelar pandemin roll men jag är övertygad om att denna form av återkommande korta uppdateringar lämpas sig bäst i det digitala formatet.

Fråga 5: Kan jag överlåta min plats till en kollega?

Svar: Ja, det är möjligt.

Fråga 6: Vem är den främsta målgruppen?

Svar: Primärt är det olika funktioner inom HR och fackligt förtroendevalda. Men naturligtvis även chefer med personalansvar har stor nytta av att vara med.

Fråga 7: Vad kostar det?

Svar: Min ambition är att kunna erbjuda en högkvalitativ, löpande arbetsrättsuppdatering till ett rimligt pris. Därför är kostnaden endast 595 kr/månad/person vilket är enligt min bedömning betydligt lägre än motsvarande tjänster hos andra.

Fråga 8: Det föreligger alltid en osäkerhet vid ”nya” produkter huruvida de kommer att starta eller ej (oftast beroende av om det kommer att vara tillräckligt med anmälda). Kommer Arbetsrättsnytt online att starta?

Svar: Ja, det är min bedömning att det kommer att starta längre fram i vår.

Fråga 9: Vi är flera på vår HR-avdelning som vill få tillgång till Arbetsrättnytt – online. Kan vi få mängdrabatt?

Svar: Ja, det är möjligt. Kontakta mig via mobil: 070 – 660 16 22 eller e-post: georg@frickhrconsulting.com för fotsatt dialog.

Fråga 10: Var kan jag få mer information?

Svar: Läs mer här, eller ring mig på telefon 070-660 16 22 så berättar jag mer.

Arbetsrätt och småföretag

Drivkraften att starta och driva ett företag baseras på att det i grunden finns en affärsidé. Ofta inom den egna professionen. Exempelvis snickaren som startar byggfirma, vårdpersonal som startar privat vårdcentral, revisorn som startar revisionsfirma.

Den första tanken är inte att därmed kunna arbetsrätt.

I takt med att företaget växer och rekrytering påbörjas blir arbetsrätten gällande.

Redan efter ett fåtal anställda behöver arbetsgivaren ha koll på arbetsrätt. Det är inte frågan om att vara expert utan helt enkelt ha koll. Men många små och medelstora företag har ingen HR-avdelning och omfattas ej heller alltid av kollektivavtal.

Jag har därför tagit fram en helt anpassad, digital arbetsrättsutbildning, för små och medelstora företag.

Utbildningen startar senare i vår.

Är du småföretagare, anmäl dig gärna till denna utbildning.

Känner du någon småföretagare, tipsa gärna om denna kurs. Läs mer här

Vi går mot ljusare tider

Vi går mot ljusare tider (vad gäller årstiden) och sannolikt även vad gäller uppstart av vaccination.

Parallelt med detta är jag i full gång med att planera kommande uppstart av Arbetsrättsnytt – online.

Arbetsrättnytt online består av löpande uppdateringar av arbetsrätt en gång varje månad via Teams. Du kan på ett enkelt sätt via dator, mobil eller läsplatta ta del av arbetsrättsliga uppdateringar till ett rimligt pris.

Läs mer här: https://www.hrnytt.se/825/nyhet-arbetsrattsnytt-online/?uid=MjU0MzQ3&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=HRN0022B

Vaccin och pre-corona

Då kan jag notera att vi sakta men säkert har påbörjat vaccination för att öka skyddet mot corona och därmed undvika att bli sjuka i covid-19.

Enligt expertis så är ett vaccin inte 100% säkert (vilket något sällan är) men är givet våra alternativ den bästa åtgärd som nu kan genomföras.

Självklart är det upp till varje individ att själv avgöra huruvida man vill vaccinera sig eller inte. Med andra ord föreligger inget tvång till vaccination. Stöd för detta återfinns i Regeringsformen 2 kap, 6 §:

”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp /…/”

Min gissning är att en majoritet kommer att vaccinera sig men dock inte alla.

Då måste en arbetsgivare kunna hantera denna fråga på ett korrekt sätt.

Om en arbetstagare inom exempelvis vård- och omsorg (eller annat arbete med mycket personkontakt) vägrar att vaccinera sig innebär detta inte att arbetstagaren därmed gör sig skyldig till någon form av misskötsel. Skulle denna vägran innebära misskötsel skulle det i sådant fall innebära att arbetsgivaren därmed skulle kunna införa en vaccinationsregel. Med andra ord skulle en vaccination utgöra ett grundkrav i anställningen, vilket inte är möjligt då reglerna i Regeringsformen tar över.

Däremot kan – och bör – en arbetsgivare ställa upp vaccination som villkor för vissa funktioner.

Därmed blir det ett villkor för att bli anställd. Den som då av olika skäl väljer att inte vaccinera sig blir därmed ej heller aktuell för anställning.

Den som redan är anställd men som väljer att inte vaccinera sig kan då inte längre sysselsättas med detta arbete då det finns villkor för att utföra arbetet. Därmed föreligger grund för att förflytta denna (eller dessa) arbetstagare till annat arbete.

Att avstå vaccination är självklart en mänsklig, grundlagsskyddad rättighet.

Likaså är det en rättighet för arbetsgivaren att identifiera vilka krav som ska gälla för ett arbete.

Snart är boken klar

Som jag meddelat i tidigare inlägg (11 juni 2020) har Frick Publishing å ena sidan samt Daniel Edenholm och Ulf Gustafsson från Sysarb å andra sidan tecknat förlagsavtal avseende utgivning av en ny bok – Mer jämställda löner – handbok för chefer.

Under sommar- och höst har Daniel och Ulf arbetat intensivt med att skriva text.

Under november och december har vi tillsammans med Annika Abrahamsson (redaktör) bearbetat och korrekturläst texten.

Nu håller vi på att tillsammans med Daniel Åberg (grafisk formgivning) att slutföra manus i dess slutliga form.

Boken beräknas vara klar och möjlig att beställa i början av mars 2021.