Till och från kan både arbetsgivare och skyddsombud ställa sig frågan vad som gäller när det i en verksamhet kan uppstå motsättningar mellan olika lagstiftningar.

Jag möter ofta chefer inom exempelvis skola, socialtjänst och hemtjänst som ställer sig frågan om vad som gäller för det fall att arbetsmiljön innebär en allvarlig risk?

Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att utföra arbete inom skola, socialtjänst och hemtjänst. Men å andra sidan är arbetsgivaren skyldig att tillse att arbetsmiljön är tillfredsställande i enlighet med arbetsmiljölagen (2 kap, 1 §).

Och vad gäller om exempelvis en elev agerar på ett sådant sätt så att det innebär en allvarlig risk?

Vilken lag gäller först?

Och som i alla liknande situationer måste det göras en helhetsbedömning.

Dock är min grundinställning att arbetsmiljölagen gäller först.

Enligt tidningen Arbetarskydd har Arbetsmiljöverket med omedelbar verkan förbjudit fortsatt arbete med en utåtagerande elev vid en skola om inte arbetsgivaren uppfyller fyra villkor:

  1. De som arbetar med eleven ska ha kunskaper om elevens behov.
  2. Lokalerna ska vara så utformade att där inte finns lösa föremål som kan användas som tillhyggen.
  3. De som arbetar med eleven ska kunna självskydd.
  4. Det ska finnas en väktare på skolan som kan ingripa.

Om inte detta ordnas senast den 9 april måste arbetsgivaren betala ett vite på 100 000 kronor.

Så i denna situation är det således Arbetsmiljölagen som gäller först…