Inom arbetsrätten är det som bekant många frågor och rättsområden som ”går i varandra”. En typisk situation (som jag upplever ökar i omfattning) är att det sker en förväxling mellan begreppen kränkning och diskriminering. Det föreligger förvisso en viss överlappning i respektive rättsområde (arbetsmiljölagstiftningen och diskrimineringslagstiftningen).

Men ofta kan det handla om enskilda individer (med eller utan stöd av facklig organisation) som upplever sig både kränkta och diskriminerade. Upplevelsen är naturligtvis rätt för den det berör. Men när vi ska hantera den juridiska aspekten krävs det en uppdelning av problematiken.

Är det frågan om diskriminering måste det kopplas till någon eller några av de grupper – och handlingar- som diskrimineringslagen har definierat. Man kan sålunda inte vara diskriminerad i största allmänhet. Det krävs en grupptillhörighet (och handling från arbetsgivaren).

Är det frågan om kränkning så är det en arbetsmiljöfråga och i detta fall handlar det inte om grupptillhörighet utan det är fråga om den enskilda individen.

Många chefer som jag träffar i mitt arbete vittnar om svårigheten att hantera medarbetare som på ett eller annat sätt missköter sig i arbetet. Dessa medarbetare kan i en sådan process uppleva att de är kränkta och/eller diskriminerade.

För chefen är det sålunda viktigt att göra rätt från början. Att hantera processerna professionellt. Att våga och kunna vara tydlig utan att kränka och/eller diskriminera.

Välkommen till mitt seminarium – Kränkning, diskriminering eller misskötsel? – Arbetsrättsliga och praktiska aspekter” – på Kompetensmässan den 18 november 2016.

Läs mer och anmäl dig via:  http://www.kompetensgruppen.se/massor/kompetensmassan/seminarieprogram/seminarie2016.asp?fldKmID=102