Jag har under de senaste veckorna varit en större organisation behjälplig med kvalificerat utredningsarbete.

Bakgrunden har bland annat varit att det har inkommit anmälningar om trakasserier och kränkande särbehandling.

Och det är sålunda inte ovanligt att de berörda parterna initialt har svårt att definiera huruvida det är frågan om trakasserier eller/och kränkande särbehandling. Inledningsvis har jag tillsammans med de berörda gått igenom vad dessa begrepp handlar om samt tydliggjort den utredningsskyldighet som arbetsgivaren har.

Och detta har även framgått i samband med att jag överlämnat utredningen.

Och vad gäller utredningsskyldigheten är det som jag tidigare skrivit på denna blogg en utredningsskyldighet enligt AFS 2001:1 (SAM) samt enligt DiskrL. Båda dessa utredningar har till syfte att klargöra huruvida det är något i arbetsgivarens styrning/hantering som har gett upphov till den uppkomna situationen. Fokus är sålunda främst att säkerställa så att de aktuella händelserna inte inträffar igen. Med andra ord att förebygga.

Efter genomförd utredning som jag i denna vecka har presenterat för ledningen kommer organisationen att vidta en rad olika åtgärder.

Bland annat kommer man framöver att se över rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och i samband med detta även fördjupa samarbetet med sin företagshälsovård som i dylika sammanhang är den naturliga samarbetsparten.

Och vad gäller framtida eventuella utredningar så kommer det främst att vara deras företagshälsovård som har i uppgift att göra dessa. Och detta anser jag vara en rimlig slutsats. Helt i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen är företagshälsovården en viktigt resurs att använda sig av.

Man kommer också att gå vidare med en del resultat baserat på min utredning som då kommer att resultera i en arbetsrättslig utredning och åtgärd. Och som en del i detta kommer även organisationens interna regelverk vad avser arbetsmiljö att förtydligas och förankras.

IMG_3621